Jaké povinnosti má v rámci BOZP ředitel školy?  

Jaké povinnosti má v rámci BOZP ředitel školy?
Jaké povinnosti má v rámci BOZP ředitel školy?

Škola je prostředí, ve kterém se potkává celá řada lidí a profesí. Za oblast BOZP zodpovídá ředitel školy, na to ostatně upozorňuje i firma Extéria (o zkušenostech s ní se můžete dočíst například na internetu v různých referencích). Jaké jsou nejdůležitější povinnosti, které musí sledovat?  

Vyhledávání a prevence rizik 

Tato klíčová kompetence je pro ředitele školy závazná, podobně jako pro každého zaměstnavatele. V rámci BOZP má ředitel školy povinnost neustále vyhledávat rizika spojená s bezpečností a ochranou zdraví na pracovišti. Samozřejmostí je vedení dokumentace BOZP. Pokud není v lidských silách rizika odstranit, měla by být přijata opatření, která povedou k minimalizaci daných rizik.  

Školení pro všechny zaměstnance 

Ředitel školy je zodpovědný za organizaci povinného školení pro všechny zaměstnance školy ohledně předpisů spojených s BOZP. Všichni zaměstnanci se tak seznámí s potenciálními riziky spojenými s prací ve školském prostředí. Absolvují profesní doplňky k obecnému školení BOZP.  

Evidence pracovních úrazů 

Je to právě ředitel školského zařízení, kdo má povinnost evidovat veškeré úrazy, které se na půdě školy staly. K tomu patří i evidence úrazů, které vznikly v době vyučování i mimo školní budovu. Vždy je nutné objasnit příčiny a okolnosti každého úrazu, vést jej v knize úrazů, a také ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům.  

BOZP pro žáky a studenty 

Všichni žáci, studenti, a také zákonní zástupci nezletilých mají povinnost dodržovat nejen školní, ale také vnitřní řád školy a všechny pokyny, které škola vydává v rámci ochrany zdraví na pracovišti. Školení studentů provádí nejčastěji třídní učitelé na počátku školního roku. Všechny studenty je nutné proškolit. Ti, kteří chyběli, musí být doškoleni dodatečně. Seznámení se se školením je většinou stvrzeno podpisem.  

Dokumentace BOZP 

Všichni ředitelé škol jsou zodpovědní za vedení dokumentace BOZP. Tu je potřeba pravidelně aktualizovat a neustále vést.  

Ředitel školy má v rámci BOZP tyto základní povinnosti. Tyto klíčové povinnosti se řadí mezi základ, který musí každá škola dodržovat. 

Hana Sportová
Autor: Hana Sportová 381 článků
Jmenuji se Hana Sportová a jsem šéfredaktorkou magazínu Mluvime.cz, mám na starosti obsahovou strategii, koordinaci redaktorů a tvorbu obsahu.